Danh Mục Thông Báo

Tài trợ kinh phí cho các hoạt động khoa học – công nghệ năm 2017

2/24/2017 4:33:35 PM
Khoa Quốc tế nhận được thông báo của Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu Châu Á về việc tài trợ kinh phí cho các hoạt động khoa học – công nghệ năm 2017. Cụ thể:

1. Đối tượng: 
- Cán bộ hiện đang công tác tại ĐHQGHN có học vị Tiến sĩ, học hàm Phó giáo sư/Giáo sư;
- Đã chủ trì ít nhất 01 đề tài NCKH từ cấp cơ sở của ĐHQGHN và đã có ít nhất 05 công trình trong lĩnh vực nghiên cứu đã được công bố (đối với tài trợ cho đề tài NCKH).

2. Lĩnh vực tài trợ: 
- Khoa học Xã hội và Nhân văn;
- Khoa học tự nhiên và Y dược; 
- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ;
- Khoa học liên ngành.

3. Các hoạt động được tài trợ:
- Đề tài khoa học và công nghệ;
- Hội nghị, hội thảo khoa học;
- Xuất bản: sách chuyên khảo; luận án tiến sĩ; giáo trình, tài liệu dịch phục vụ đào tạo.

Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác phát triển xin thông báo và đề nghị các đơn vị nghiên cứu nội dung tài trợ để đăng kí. 

Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ: từ ngày 20/2-10/3/2017

Thông tin chi tiết về tài trợ xem tại đây

Lên đầu trang