Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên

Vị trí và chức năng

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên là đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế, có chức năng tham mưu, giúp Chủ nhiệm Khoa trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, ngoại ngữ bổ sung; quản lý sinh viên, học viên cao học; công tác chính trị - tư tưởng, giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên, học viên (gọi chung là người người học); công tác tư vấn, tuyển sinh đại học, sau đại học.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Công tác đào tạo

a) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Chủ nhiệm Khoa quản lý công tác đào tạo, quản lý giảng viên và người học.

b) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn, kế hoạch, chương trình công tác hằng năm về hoạt động đào tạo của Khoa.

c) Đầu mối tuyển sinh và xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo hằng năm/hằng học kỳ.

d) Phối hợp với các Bộ môn trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt kế hoạch biên soạn đề cương học phần, giáo trình, tập bài giảng.

đ) Làm đầu mối lập kế hoạch phối hợp với các Bộ môn, đơn vị khác thực hiện việc xây dựng các đề án mở ngành đào tạo, xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo; tổ chức nghiệm thu các đề án sau khi hoàn tất.

e) Xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy; kế hoạch thi kết thúc môn học.

f) Chuẩn bị hồ sơ và quyết định công nhận tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thủ tục và quy trình xét ngừng học, thôi học, bảo lưu, học lại, thi lại…

g) Quản lý văn bằng, chứng chỉ; lưu giữ điểm thi bản gốc và các tài liệu có liên quan đến đào tạo.

h) Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch thực tập, thực tế làm khóa luận hệ đại học, luận văn thạc sỹ; xây dựng kế hoạch và tổ chức các lễ bảo vệ luận văn và lễ tốt nghiệp đại học; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch khai giảng hệ đại học, hệ sau đại học; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bế giảng năm học.

i) Hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với người học; thư ký của Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên.

j) Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Chủ nhiệm Khoa.

k) Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng tại Khoa.

m) Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy định về chế độ làm việc, chế độ tài chính, đào tạo - bồi dưỡng đối với giảng viên, cán bộ quản lý và các đối tượng khác có liên quan.

l) Phối hợp với các Bộ môn trong việc mời, quản lý giảng viên thỉnh giảng tại Khoa.

Công tác chính trị học sinh sinh viên

a) Tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào Khoa sau các kỳ thi tuyển sinh hằng năm. Sắp xếp lớp và chỉ định ban cán sự lớp trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt.

b) Báo cáo Chủ nhiệm Khoa những trường hợp sinh viên không đủ các điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào Khoa. Đầu mối làm và cấp thẻ sinh viên, học viên.

c) Quản lý hồ sơ của sinh viên theo phân cấp. Cập nhật và quản lý dữ liệu hồ sơ, các quyết định (khen thưởng, kỷ luật, xử lý học tập) của Khoa có liên quan đến sinh viên, lý lịch sinh viên, đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh của các Bộ môn và các đơn vị chức năng liên quan. Đầu mối Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên.

d) Giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên tốt nghiệp, sinh viên chuyển, hoặc bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học trả về địa phương trừ những trường hợp liên quan đến kết quả học tập. Thực hiện việc xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên trừ kết quả học tập.

đ) Phối hợp với các đơn vị thuộc Khoa quản lý công tác cựu sinh viên, học viên.

e) Phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Khoa (nếu có).

f) Tổ chức đối thoại với sinh viên; giải quyết hoặc kiến nghị với Khoa những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách của sinh viên. Tổ chức đối thoại giữa Chủ nhiệm Khoa và sinh viên.

g) Tập hợp và đề nghị Khoa khen thưởng, kỷ luật sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHQGHN và các quy định của Khoa.

h) Phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính trong thực hiện việc thu học phí, xử lý những sinh viên, học viên không đóng học phí đầy đủ theo quy định.

i) Đầu mối thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện cho sinh viên ở từng học kỳ theo quy định.

j) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhập học, học tập chính trị đầu năm cho sinh viên, học viên cao học.

k) Xây dựng kế hoạch tổ chức công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho sinh viên.

m) Làm đầu mối tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới sinh viên, học viên trong Khoa.

Các hoạt động tư vấn, tuyển sinh đại học và sau đại học

a) Đầu mối tổ chức công tác tuyển sinh đại học và sau đại học của Khoa, bao gồm công tác tư vấn tuyển sinh, thu hút người học, chăm sóc người quan tâm, quản lý việc bán và thu hồ sơ.

b) Xây dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch hằng năm về hoạt động tư vấn thu hút tuyển sinh đại học và sau đại học trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt định kỳ và đột xuất.

c) Phụ trách việc tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn tuyển sinh và chăm sóc ứng viên cho cán bộ, sinh viên tham gia công tác tư vấn tuyển sinh.

d) Đầu mối liên hệ với các trung tâm đào tạo, đối tác tuyển sinh nhằm phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh cho Khoa và triển khai giới thiệu các chương trình đào tạo, thông tin về tuyển sinh của Khoa.

đ) Chịu trách nhiệm về hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh và thu hút người học được giao của Khoa theo quy định.

Cơ cấu tổ chức: Tổng số: 26 cán bộ, trong đó:

Lãnh đạo phòng

01 Trưởng phòng (từ tháng 6/2014); 02 phó Trưởng phòng (01 phụ trách công tác đào tạo đại học và Ngoại ngữ bổ sung, 01 phụ trách công tác học sinh sinh viên và đào tạo sau đại học)

Các Bộ phận chuyên môn/nghiệp vụ

02 cán bộ thuộc chương trình Ngoại ngữ bổ sung
08 cán bộ thuộc công tác quản lí chương trình đại học 
02 cán bộ thuộc công tác quản lí chương trình sau đại học
04 cán bộ thuộc công tác học sinh sinh viên
07 cán bộ thuộc công tác tuyển sinh

STT

Họ và tên

Học hàm
/học vị

Chức vụ

Email

Lãnh đạo phòng

1

Mai Anh

Tiến sĩ

Trưởng phòng

anhmd@isvnu.vn

2

Ngô Thanh Huệ

Tiến sĩ

Phó trưởng phòng

huent@isvnu.vn

3

Phan Thị Ngọc Hoa

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

hoapt@isvnu.vn

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo đại học do ĐHQGHN cấp bằng

1

Tô Tuấn Anh

Thạc sĩ

Chuyên viên

anhtt@isvnu.vn

2

Nguyễn Thị Thủy

Thạc sĩ

Chuyên viên

thuynt@isvnu.vn

3

Nguyễn Thị Lê Vân

Thạc sĩ

Chuyên viên

vanntl@isvnu.vn

4

Nguyễn Hoàng Lan

Cử nhân

Chuyên viên

lannh@isvnu.vn

5

Phạm Thị Tuyết Mai

Thạc sĩ

Chuyên viên

pttmai@isvnu.vn

6

Cao Văn Thắng

Cử nhân

Chuyên viên

thangcv@isvnu.vn

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo đại học ngành Quản lí

(Liên kết với Đại học Keuka – Hoa kỳ)

1

Phạm Phương Trang

Thạc sĩ

Chuyên viên

trangph@isvnu.vn

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo đại học ngành Kinh doanh (Kế toán)

(Liên kết với Trường đại học Help - Malaysia)

1

Hà Thị Minh Thu

Cử nhân

Chuyên viên

thuhtm@isvnu.vn

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo sau đại học

1

Nguyễn Thị Hương Giang

Tiến sĩ

Chuyên viên

giangnth@isvnu.vn

2

Nguyễn Thị Như Tâm

Thạc sĩ

Chuyên viên

tamntn@isvnu.vn

Cán bộ quản lí chương trình đào tạo Ngoại ngữ bổ sung

1

Bạch Hồng Yến

Cử nhân

Chuyên viên

yenbh@isvnu.vn

1

Thái Thị Huyền

Cử nhân

Chuyên viên

huyentt@isvnu.vn

Cán bộ quản lí công tác học sinh sinh viên

1

Phạm Xuân Hoàn

Thạc sĩ

Trưởng bộ phận

quangnp@isvnu.vn

2

Nguyễn Thị Huyền Trang

Thạc sĩ

Chuyên viên

trangnth@isvnu.vn

3

Vũ Kim Chi

Cử nhân

Chuyên viên

chivk@isvnu.vn

4

Trần Đỗ Bảo Châu

Cử nhân

Chuyên viên

Chautdb@isvnu.vn

Cán bộ tuyển sinh

1

Nguyễn Trung Hiển

Tiến sĩ

Trưởng bộ phận

hiennt@isvnu.vn

2

Cao Thị Hương Giang

Cử nhân

Chuyên viên

giangcth@isvnu.vn

3

Vũ Lưu Ly

Thạc sĩ

Chuyên viên

lyvl@isvnu.vn

4

Nguyễn Thị Mai Sim

Thạc sĩ

Chuyên viên

simntm@isvnu.vn

5

Đào Thị Thanh Hoa

Thạc sĩ

Chuyên viên

hoadt@isvnu.vn

6

Lê Thị Thu Huyền

Thạc sĩ

Chuyên viên

huyenltt@isvnu.vn

7

Lê Thế Minh

Thạc sĩ

Chuyên viên

letheminh@gmail.com 

Lên đầu trang