Danh mục tin tức

Danh sách giảng viên

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Email

1

Phạm Thị Huệ

TS.

Phó Chủ nhiệm phụ trách

huept@isvnu.vn

2

Lê Đức Thịnh

TS.

Phó Chủ nhiệm

thinhld@isvnu.vn

3

Trần Thị Oanh

TS.

Phó chủ nhiệm

oanhtt@isvnu.vn

4

Lê Trung Thành

PGS.TS.

Chủ nhiệm Khoa

thanh.le@isvnu.vn

5

Nguyễn Quang Thuận

TS.

Phó Chủ nhiệm Khoa

thuannq@isvnu.vn

6

Nguyễn Hải Thanh

PGS.TS.

Giảng viên cao cấp

nhthanh.ishn@isvnu.vn

7

Nguyễn Thanh Tùng

PGS.TS.

Giảng viên cao cấp

tungnt@isvnu.vn

8

Phạm Nhật Minh

ThS.

Giảng viên

minhpn@isvnu.vn

9

Lê Duy Tiến

ThS.

Giảng viên

Ldtien82@gmail.com

10

Nguyễn Quỳnh Hương

ThS.

Chuyên viên

huongnq@isvnu.vn