Danh mục tin tức

Các đề tài NCKH đang thực hiện

Đề tài 1: 
Thái độ của sinh viên năm thứ nhất – KQT – ĐHQGHN đối với việc đạo văn trên mạng.
Nhóm thực hiện: ThS. Dương Thị Thiên Hà, ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, ThS. Lê Hoài Thu

Đề tài 2:
Xây dựng chương trình hoạt động ngoại khóa cho sinh viên dự bị tiếng Anh – Khoa Quốc tế - ĐHQGHN
Nhóm thực  hiện: ThS. Dương Thị Thu Huyền, CN. Đỗ Thanh Vân 

Các đề tài NCKH đã thực hiện

Đề tài 1: 
“Kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên nhóm ngành I, M, N ở trường ĐH KHXH&NV: thực trạng và giải pháp”;
Đề tài khoa học cấp trường (chủ trì)
Năm thực hiện: 1/2007 – 12/2007
Người thực hiện: Phạm Thị Thủy

Đề tài 2: 
‘Thực trạng đào tạo ngoại ngữ không chuyên các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Đề xuất giải pháp và chương trình chi tiết’;
Đề tài khoa học cấp Đại học quốc gia (thành viên)
Năm thực hiện: 6/2005 -6/2006
Người thực hiện: Phạm Thị Thủy

Đề tài 3: 
“Bàn về tính thực tiễn của Giáo trình: Tiếng Anh cho sinh viên Du lịch trường ĐH KHXH&NV”
Đề tài khoa học cấp trường (thành viên)
Năm thực hiện: 1/2000 – 12/2000
Người thực hiện: Phạm Thị Thủy

Đề tài 4:
Đánh giá chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế từ góc độ của Sinh viên (đề tài NCKH cấp Khoa)
Năm thực hiện: 2014 - 2015
Nhóm thực hiện: ThS. Nguyễn Thị Tố Hoa, ThS. Nguyễn Thị Hồng, ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Đề tài 5:
"Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học và ngành học của sinh viên Khoa Quốc tế"
Năm thực hiện: 2014 - 2015
Nhóm thực hiện: ThS. Đỗ Thị Hồng Liên, TS. Nguyễn Thị Nhân Hòa, ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Đề tài 6: 
Thực trạng và giải pháp cho vấn đề thiếu động lực học tập của sinh viên hệ dự bị tiếng Anh khoa Quốc tế - ĐHQGHN (2011)
Năm thực hiện: 2014 - 2015
Người thực hiện: ThS. Phạm Thị Tuyết Mai

Đề tài 7:
Chiến lược ghi chép bài giảng sinh viên cấp độ 3 Khoa Quốc tế sử dụng khi nghe cuốn "Lecture Ready 2"
Năm thực hiện: 2011
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Huyền

Đề tài 8:
Các phương pháp giúp sinh viên Khoa Quốc Tế khắc phục ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đến phát âm Tiếng Anh
Năm thực hiện: 2010
Người thực hiện: Trần Thị Lan Hương

Đề tài 9:
Hiệu quả của các hoạt động học hợp tác trong việc cải thiện kĩ năng viết của sinh viên Khoa Quốc Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm thực hiện: 2015
Người thực hiện: Trần Thị Lan Hương