Danh mục tin tức

Danh sách giảng viên Bộ môn Đào tạo Dự bị

Stt

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Chức vụ

Email

1

TS. Phạm Thị Thủy

Tiến sĩ

Chủ nhiệm BM

thuypt@isvnu.vn

2

ThS. Đỗ Hồng Liên

Thạc sĩ

Phó chủ nhiệm BM

liendth@isvnu.vn

3

 ThS. Nguyễn Thị Tố Hoa

Thạc sĩ

Phó chủ nhiệm BM

hoad06bn@gmail.com

4

 CN Đỗ Thanh Vân

Cử nhân

Giảng viên

dothanhvan311@gmail.com

5

 ThS. Trần Thị Lan Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

huongtran038@gmail.com

6

 ThS. Chu Thị Bích Liên

Thạc sĩ

Giảng viên

lienctb@isvnu.vn

7

 ThS. Ngô Dung Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

ngand@isvnu.vn

8

 TS. Nguyễn Thị Nhân Hòa

Tiến sĩ

Giảng viên

nguyenthinhanhoa@gmail.com

9

 ThS. Dương Thị Thiên Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

thienha2207@gmail.com

10

 ThS. Đặng Hồng Ngân

Thạc sĩ

Giảng viên

smallwishes@yahoo.com

11

 ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

lanhung185@gmail.com

12

 ThS. Nguyễn Thị Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên

hongnt@isvnu.vn

13

 ThS. Dương Thị Thu Huyền

Thạc sĩ

Giảng viên

duongthithuhuyen@gmail.com

14

 ThS. Phạm Thị Tuyết Mai

Thạc sĩ

Giảng viên

phamtuyetmai706@yahoo.com

15

 ThS. Lê Hoài Thu

Thạc sĩ

Giảng viên

thulh@isvnu.vn

16

 ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Thạc sĩ

Giảng viên

ntthuyen@isvnu.vn

17

Sandy Gannon

Thạc sĩ

Giảng viên

sandy.gannon@elic.org

18

Naomi Laspona

Thạc sĩ

Giảng viên

campbell1025@hotmail.com

19

MaryAnn Rodriguez

Cử nhân

Giảng viên

meannrodriguez@yahoo.com