Danh mục tin tức

Các môn giảng dạy

Bộ môn Đào tạo dự bị có nhiệm vụ triển khai các chương trình ngoại ngữ đào tạo dự bị nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ, các kỹ năng thực hành tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết tối thiểu đạt trình độ B2 theo Khung tham chiếu châu Âu để theo học các chương trình đào tạo đại học tại Khoa Quốc tế hoặc chuyển sang học tại các trường đại học đối tác mà ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh.

Bộ môn đồng thời phụ trách 4 môn tiếng Anh trong chương trình đại học: 

Tiếng Anh học thuật 1 

Tiếng Anh học thuật 2

Tiếng Anh chuyên ngành 1 

Tiếng Anh chuyên ngành 2

Các môn  tiếng Anh chuyên ngành cho các chương trình đại học sử dụng ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Pháp và tiếng Nga, và ngoại ngữ tiếng Anh cho các chương trình sau đại học cũng do Bộ môn đảm nhiệm.