Thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển KH&CN trong hoạt động của ĐHQGHN nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng, Khoa Quốc tế xây dựng quan điểm phát triển nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế dựa trên nền tảng khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ với mục tiêu hướng tới xây dựng Khoa Quốc tế trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHQGHN chất lượng cao, theo hướng đại học nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm khoa học-công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Bên cạnh đó, Khoa Quốc tế chú trọng phát triển môi trường nghiên cứu tự do, sáng tạo, luôn ủng hộ khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những ý tưởng tiến bộ, đổi mới, những hoạt động sáng tạo trong dạy-học, nghiên cứu và các hoạt động khác đóng góp cho sự phát triển của Khoa, ĐHQGHN và xã hội.

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của Khoa Quốc tế, một mặt, phải phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học, mặt khác, phải xuất phát từ nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ và các kết quả NCKH vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của các doanh nghiệp, các tổ chức và địa phương sẽ là một hướng ưu tiên trong hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế của Khoa.
Lên đầu trang