Để thuận tiện cho cán bộ khoa học tham khảo hệ thống các văn bản phục vụ nghiên cứu khoa học, các tài liệu này được tổ chức theo các nhóm. Nhóm "Đề tài, dự án Nghiên cứu Khoa học" hệ thống hóa các văn bản cấp nhà nước, cấp bộ, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và cấp Khoa Quốc tế. Tương tự, tài liệu biểu mẫu bao gồm các văn bản cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và cấp cơ sở (Khoa Quốc tế).

Các văn bản của Nhà nước

1.

Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020. (418/QĐ-TTg)

2.

Luật Khoa học và công nghệ (21/2000/QH10)

3.     

Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước. (10/2007/QĐ-BKHCN)

Các văn bản của Bộ

4.     

Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước. (TT 08-2012-TT-BKHCN) (chi tiết xem tại đây) 

5.     

Quy định về việc xây dựng và quản lý các Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).  (14/QĐ-BKHCN)  (chi tiết xem tại đây)

Các văn bản của ĐHQGHN

6.     

Quy chế hoạt động của Hội đồng ngành và Hội đồng liên ngành ban hành ngày 30/9/2014  3454/QĐ-ĐHQGHN

7.     

Quy định về quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQGHN, ban hành kèm theo Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2014 3839/QĐ-ĐHQGHN

8.     

Quy định về quản lý hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN, ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/01/2015 286/QĐ-ĐHQGHN

9.     

“Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà nội đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-ĐHQGHN ngày 09 tháng 01 năm 2015 (chi tiết xem tại đây)(155/QĐ-ĐHQGHN)

10.   

Quy định về giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3493/QĐ-ĐHQGHN ngày 03 tháng 10 năm 2014 3493/QĐ-ĐHQGHN

Hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
34/2011/TT-BKHCN

Các văn bản của Khoa Quốc tế

11.   

Quy định về quản lý hoạt động khoa học-công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TCCB ban hành ngày 4/1/2010 (02/QĐ-TCCB)  

12.   

Quy định về tổ chức và hoạt động của các bộ môn trực thuộc Khoa Quốc tế, ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-TCCB ngày 20/11/2009 (392/QĐ-TCCB)

13.   

Quy định về Hoạt động nghiên cứu khoc học sinh viên Khoa Quốc tế - ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-KQT ngày 27/3/2013 (104/QĐ-KQT)

 

“Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2015 đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-KHCN ngày 23 tháng 6 năm 2015. (241/QĐ-KHCN)

1.     

Luật KHCN số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.  (chi tiết xem tại đây)

2.     

Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11, ngày 29/11/2005.  (chi tiết xem tại đây)

3.     

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 36/2009/QH12, ngày 19/6/2009. (chi tiết xem tại đây)

4.     

Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.  (chi tiết xem tại đây)  

5.     

Quyết định số 2635/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu".  (chi tiết xem tại đây)

6.     

Quyết định số 3348/QĐ-KHCN ngày 30/9/2009 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học - Công nghệ của ĐHQGHN.  (chi tiết xem tại đây)

Đề tài Cấp ĐHQGHN

MẪU 01/KHCN

Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 02/KHCN

Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 03/KHCN

Ý kiến đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 04/KHCN

Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN được viết thuyết minh

MẪU 05/KHCN

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 06/KHCN

Lý lịch khoa học

MẪU 07/KHCN

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)

MẪU 08/KHCN

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)

MẪU 09/KHCN

Biên bản họp Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 10/KHCN

Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 11/KHCN

Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 12/KHCN

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 13/KHCN

Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 14/KHCN

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 15/KHCN

Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 16/KHCN

Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)

MẪU 17/KHCN

Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)

MẪU 18/KHCN

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHQGHN đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

MẪU 19/KHCN

Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Đề tài cấp cơ sở

MẪU 01/KHCN

Đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 02/KHCN

Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 03/KHCN

Ý kiến đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 04/KHCN

Danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở được viết thuyết minh

MẪU 05/KHCN

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 06/KHCN

Lý lịch khoa học

MẪU 07/KHCN

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (dành cho phản biện)

MẪU 08/KHCN

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (dành cho ủy viên hội đồng)

MẪU 09/KHCN

Biên bản họp Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 10/KHCN

Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 11/KHCN

Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 12/KHCN

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 13/KHCN

Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 14/KHCN

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 15/KHCN

Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 16/KHCN

Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở (dành cho phản biện)

MẪU 17/KHCN

Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở (dành cho ủy viên hội đồng)

MẪU 18/KHCN

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp cơ sở

MẪU 19/KHCN

Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài KH&CN cấp cơ sở

Lên đầu trang