Danh Mục Thông Báo

Danh sách sinh viên nhận học bổng ngắn hạn và dài hạn học kì 1 năm học 2016-2017 và khen thưởng năm học 2015-2016

3/9/2017 8:18:11 AM

Danh sách sinh viên nhận học bổng ngắn hạn và dài hạn học kì 1

năm học 2016-2017 và khen thưởng năm học 2015-2016

      Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng ngắn hạn, học bổng dài hạn học kì I năm học 2016-2017, danh sách sinh viên được khen thưởng năm học 2015-2016. Chi tiết xem bên dưới:

1. 75 QĐ/KQT HB 2 nam hoc 2015-2016 HELP

2. 77 QĐ/KQT Sinh vien xuat sac 2015-2016

3. 78 QĐ/KQT co diem xuat sac nhat toan khoa  2015-2016

4. 79 QĐ/KQT, Hoc bong ngan han hoc ki 1, 2016-2017

5. 80 QĐ/KQT hoc bong dai hoc ki 1 nam hoc 2016-2017

          Khoa Quốc tế thông báo tới sinh viên được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận :

- Chủ nhiệm Khoa (để b/c);

- PCNK. Trần Anh Hào (để c/đ);

- Sinh viên các lớp (để t/h);

- Lưu: VT, P. ĐT&CTHSSV.

TL. CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG PHÒNG ĐT&CTHSSV

(Đã ký)

Mai Anh

Lên đầu trang