Phát triển Khoa Quốc tế phù hợp với định hướng, chủ trương và chiến lược phát triển chung của Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện vai trò tiên phong, đầu mối trong liên kết đào tạo quốc tế, quốc tế hóa chương trình và tiệm cận các chuẩn mực giáo dục đại học thế giới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực, đặc biệt ưu tiên khai thác các giá trị từ tính đặc thù của đơn vị; đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị trong Đai học Quốc gia Hà Nội và với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương trong, ngoài nước để tạo các giá trị gia tăng và các sản phẩm độc đáo.


Xây dựng Khoa Quốc tế thành đơn vị đi đầu và tiên phong của Đại học Quốc gia Hà Nội trong hoạt động liên kết, hợp tác đào tạo quốc tế, với hệ thống quản trị đại học tiên tiến, hiệu quả; góp phần cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực và kĩ năng hội nhập quốc tế, cung cấp các sản phẩm khoa học - công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Một số chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2015-2020 của Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội:

1. Phát triển quy mô, cơ cấu đào tạo hợp lý; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước

- 100% sản phẩm đào tạo là những công dân có phẩm chất đạo đức, trí tuệ và có năng lực, kĩ năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

- Phát triển hợp lý quy mô các ngành và các bậc đào tạo, đảm bảo đến năm 2020 có tổng số khoảng 2500 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh. Thu hút sinh viên quốc tế đạt  khoảng 8% tổng quy mô đào tạo.

- Hoàn thiện cơ cấu đào tạo, theo đó triển khai ít nhất 02 chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc tiến sĩ bên cạnh các chương trình đào tạo đại học và thạc sĩ phù hợp với quy hoạch phát triển đã được ĐHQGHN phê duyệt. Tiên phong tiếp cận, chuyển giao và phát triển những ngành mới, độc đáo, có tính liên ngành, phù hợp với định hướng của Khoa/Trường Đại học Quốc tế và có nhu cầu xã hội cao.

2. Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
- Tập trung khai thác thế mạnh đặc thù của đơn vị về đa dạng ngành nghề đào tạo và về hợp tác quốc tế để phối hợp với các đối tác nước ngoài triển khai các nghiên cứu liên ngành, trong đó ưu tiên nghiên cứu các vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập, khoa học quyết định, khoa học dịch vụ…; tham gia tư vấn các vấn đề chiến lược, chính sách ở cấp địa phương và cấp trung ương.

- Gia tăng các sản phẩm nghiên cứu có hàm lượng khoa học và tính ứng dụng cao.

- Tiếp nhận, chuyển giao tri thức, công nghệ, đặc biệt là công nghệ đào tạo để thúc đẩy tiến trình.

3. Hoàn thiện mô hình quản trị đại học tiên tiến; nâng cao uy tín, vị thế của đơn vị  trong cộng đồng giáo dục đại học Việt Nam  và quốc tế
- Hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức và các tiêu chí phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về giáo dục đại học.

- Là cơ sở giáo dục đại học được kiểm định chất lượng quốc gia và quốc tế; thu hút được nhiều giảng viên, chuyên gia và sinh viên quốc tế tới làm việc và học tập.

- Triển khai một số chương trình đào tạo tiên tiến ở các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Lên đầu trang